Blaak - Hulp bij schade Blaak - Ongevallenverzekering Blaak - Hypotheken Blaak - Reisverzekering Blaak - Geslaagd? Verzeker hier je 1e auto

Disclaimer

Door de op deze site geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken voor het doen van een aanvraag van financiële diensten verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Inhoud van blaakverzekeringen.nl

Blaak Verzekeringen heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site. Blaak Verzekeringen garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door Blaak Verzekeringen worden gewijzigd. Blaak Verzekeringen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Informatie op blaak.nl

Aan de op deze site geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod of een voorlopige aanbieding (waaronder een tijdelijke dekking). Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan een door Blaak Verzekeringen uitgebrachte schriftelijke offerte met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden en geldigheidsduur.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van onze medewerkers van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.

Op deze site kan worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Blaak Verzekeringen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Blaak Verzekeringen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Auteursrechten

Blaak Verzekeringen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Blaak Verzekeringen -website.

Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blaak Verzkeringen de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Medewerkers en agenten

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van medewerkers van Blaak Verzekeringen en haar vennootschappen.

Toepassingsgebied

De activiteiten van Blaak Verzekeringen richten zich op Nederland en Duitsland. Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 
© 2014 Blaak Verzekeringen -